CTabCtrl::GetItemRect

BOOL GetItemRect ( int nItem, LPRECT lpRect ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nItem

Indeksu elementu, karta.

lpRect

Wskaźnik do struktury RECT , która odbiera prostokąta obwiedni karty. Współrzędne te należy użyć wziernika bieżące mapowania tryb.

Uwagi

Pobiera prostokąta obwiedni dla określonej karty w formancie karty.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::SetItemSize, CTabCtrl::AdjustRect

Index