CTabCtrl::DeleteItem

BOOL DeleteItem ( int nItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nItem

Od zera wartość elementu do usunięcia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć określony element z formantu karty.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::DeleteAllItems

Index