CTabCtrl::DeleteAllItems

BOOL DeleteAllItems ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć wszystkie elementy z formantu karty.

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::DeleteItem

Index