CTabCtrl::Create

BOOL Tworzenie ( DWORD dwStyle, St&ała RECTamp; Rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Wartość zwracany

Prawda , jeśli inicjowania obiektu została pomyślnie; inny sposób Fałsz.

Parametry

dwStyle

Określa styl formantu karty. Zastosuj dowolną kombinację stylów formantu karty do kontroli.

rect

Określa rozmiar i położenie formantu karty. Może to być albo obiekt CRect lub struktury RECT.

pParentWnd

Określa formant karty nadrzędnej okna, zazwyczaj CDialog. Nie może być ZEROWY.

nID

Określa identyfikator formantu karty.

Uwagi

Podczas konstruowania obiektu CTabCtrl w dwóch etapach. Najpierw Wywołaj konstruktora, następnie wywołać Tworzenie, który tworzy formantu karty i dołącza go do obiektu CTabCtrl.

Następujące style można stosować do formantu karty:

Ponadto można zastosować następujące style okien do formantu karty:

Omówie&nie CTabCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::CTabCtrl

Index