CSyncObject

Klasa CSyncObject jest klasą wirtualnego czystego zapewnia funkcje wspólne dla obiektów synchronizacji w Win32. Biblioteka klas Microsoft Foundation zawiera kilka klas pochodnych CSyncObject. Są to CEvent, CMutex, CCriticalSectioni CSemaphore.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu użycia obiektów synchronizacji, zobacz artykuł Multithreading: używania klas synchronizacji w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxmt.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index