CString::UnlockBuffer

void UnlockBuffer);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby odblokować buforu, który wcześniej był zabezpieczone przez wywołanie LockBuffer. UnlockBuffer resetuje licznika odwołań do 1.

Destruktor CString oznacza UnlockBuffer do zapewnienia, że nie opuszczą buforu zablokowane po wywołaniu destruktor.

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::LockBuffer, CString::GetBuffer, CString::ReleaseBuffer

Index