CString::TrimLeft

nieważne TrimLeft ( );

void CString::TrimLeft (TCHAR chTarget );

void CString::TrimLeft (LPCTSTR lpszTargets );

Parametry

chTarget

Znaki docelowego do przycięcia.

lpszTargets

Wskaźnik na ciąg znaków zawierający znaki docelowego do przycięcia.

Uwagi

Wywołanie wersja tej funkcji członek z bez parametrów, aby przyciąć wiodących białych znaków z ciągu. Gdy użyte bez parametrów, TrimLeft usuwa nowej linii, miejsca i znaki tabulacji.

Użyj wersji tej funkcji, które akceptować parametry do usunięcia określonego znaku lub określonej grupy znaków od początku ciągu.

&Na przykład kod zobacz TrimRight.nbsp; Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ciągów tematy w Visual C++ Programmer's Guide

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::Mid, CString::Left, CString::Right, CString::MakeUpper, CString::MakeLower, CString::MakeReverse, CString::Format

Index