CStdioFile

Obiekt CStdioFile reprezentuje plik c czasu strumienia jako otwarte przez funkcję run-time fopen. Strumień pliki są buforowane i mogą być otwierane w trybie tekstowym (domyślnie) lub w trybie binarnym.

W trybie tekstowym przewiduje specjalne przetwarzania dla przewozu return–linefeed par. Gdy piszesz przełamane znaków (0x0A) do obiektu CStdioFile w trybie tekstowym, pary bajtów (0x0A, 0x0D) jest wysyłany do pliku. Kiedy można przeczytać, pary bajtów (0x0A, 0x0D) jest tłumaczony na jednobajtowe 0x0A.

Funkcje CFile zduplikowane, LockRangei UnlockRange nie są obsługiwane dla CStdioFile.

Jeśli zadzwonisz tych funkcji na CStdioFile, otrzymasz CNotSupportedException.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CStdioFile, zobacz artykuł plików w MFC w Visual C++ Programmer's Guide i Obsługa plików w Run-Time Library Reference.

# include lt;afx.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFile, CFile::Duplicate, CFile::LockRange, CFile::UnlockRange, C&NotSupportedException

Index