CStatusBarCtrl::SetText

BOOL SetText ( LPCTSTR lpszText, int nPane, int nType );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

lpszText

Adres ciąg zakończony zerem, określający tekst do zestawu. Jeśli nType jest SBT_OWNERDRAW, lpszText reprezentuje 32 bity danych.

nPane

Indeksu części do zestawu. Jeśli wartość ta jest 255, kontroli pasek stanu zakłada się proste kontroli mających tylko jednej strony.

nType

Typ rysunku operacji. Może być jedną z tych wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić tekst w danej części formantu pasek stanu. Wiadomość unieważnia części formantu, który został zmieniony, powodując, aby wyświetlić nowy tekst, gdy formant uzyskuje następne wiadomości WM_PAINT.

Omówie&nie CStatusBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBarCtrl::GetText, CStatusBarCtrl::GetTextLength

Index