CStatusBarCtrl::SetIcon

BOOL SetIcon (int nPane, HICON hIcon );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nPane

Indeksu okienka, który będzie odbierał ikonę. Jeśli ten parametr jest równy -1, na pasku stanu zakłada się pasek stanu prostego.

hIcon

Uchwyt na ikonę mają zostać ustalone. Jeśli wartość ta jest równa NULL, ikona jest usuwany z części.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 SB_SETICON, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index