CStatusBarCtrl::SetBkColor

COLORREF SetBkColor (COLORREF cr );

Wartość zwracany

A wartość COLORREF , która reprezentuje poprzedniego domyślnego koloru tła.

Parametry

cr

Wartość COLORREF , która określa nowy kolor tła. Określ wartość CLR_DEFAULT spowodować na pasku stanu użyć swojego domyślnego koloru tła.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 SB_SETBKCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index