CStatusBar::GetPaneStyle

UINT GetPaneStyle (int nIndex ) stała;

Wartość zwracany

Styl w okienku Pasek stanu, określonej przez nIndex.

Parametry

nIndex

Indeks okienka, którego styl ma być pobrana.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do pobierania stylu okienko Pasek stanu. Styl okienka określa, w jaki sposób zostanie wyświetlone okienko.

Aby uzyskać listę stylów dostępnych na paskach stanu zobacz Tworzenie.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar::Create, CStatusBar::SetPaneStyle

Index