CStatusBar::CreateEx

BOOL CreateEx (CWnd * pParentWnd, DWORD dwCtrlStyle = 0,
nbsp;   DWORD dwStyle = WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBRS_BOTTOM,
UI&NTnID= AFX_IDW_STATUS_BAR);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pParentWnd

Wskaźnik do obiektu CWnd , którego okno systemu Windows jest elementem nadrzędnym na pasku stanu.

dwCtrlStyle

Dodatkowe style dla tworzenia osadzonego obiektu CStatusBarCtrl . Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych style zobacz dwStyle.

Style pasków stan obsługiwane są:

dwStyle

Styl paska stanu. Obsługiwane style obiektowe:

nID

Na pasku stanu okna podrzędnego Identyfikatora.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do tworzenia status bar (okna podrzędnego) i skojarzyć go z obiektu CStatusBar . Funkcja ta również ustawia początkowe czcionki i ustawia stan wysokość paska na wartość domyślną.

Używać CreateEx, zamiast tworzenia, niektórych stylów muszą być obecny podczas tworzenia kontroli pasek stanu osadzonych. Na przykład ustaw dwCtrlStyle SBT_TOOLTIPS wyświetlanie etykietek w obiekcie pasek stanu.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index