CStatusBar::Create

BOOL Tworzenie ( CWnd * pParentWnd, DWORD dwStyle = WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBRS_BOTTOM, UINT nID = AFX_IDW_STATUS_BAR );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pParentWnd

Wskaźnik do obiektu CWnd , którego okno systemu Windows jest elementem nadrzędnym na pasku stanu.

dwStyle

Styl paska stanu. Oprócz standardowych Windows stylete style są obsługiwane.

nID

Paska narzędzi okna podrzędnego Identyfikatora.

Uwagi

Tworzy status bar (okna podrzędnego) i kojarzy ją z obiektu CStatusBar . Ponadto ustawia początkowe czcionki i ustawia stan wysokość paska na wartość domyślną.

Omówie&nie CStatusBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatusBar::SetIndicators

Index