CStatic

Klasa CStatic oferuje funkcjonalność Windows kontroli statyczne. Statyczne formant wyświetla ciąg tekstowy, pole, prostokąt, ikony, kursor, bitmapy lub rozszerzonego metapliku. Może służyć do etykietę, pole lub oddzielne innych formantów. Formant statyczne zwykle przyjmuje brak danych wejściowych i zapewnia nie wyjście; Jednakże go powiadamiać nadrzędnego kliknięć myszką jeśli jest utworzony styl SS_NOTIFY.

Tworzenie formantu statyczne w dwóch etapach. Po pierwsze wywołanie konstruktora do konstruowania obiektu CStatic , a następnie wywołać funkcję Państwa Utwórz , aby utworzyć statyczny kontroli i dołączyć go do obiektu CStatic.

Po utworzeniu obiektu CStatic w oknie dialogowym (za pośrednictwem okna dialogowego zasobu) obiektu CStatic automatycznie jest niszczony, kiedy użytkownik zamyka okno dialogowe.

Po utworzeniu obiektu CStatic w oknie, trzeba również zniszczyć ją. Obiekt CStatic utworzony na stosie w oknie automatycznie jest niszczony. Jeśli tworzony jest obiekt CStatic na stercie za pomocą nowej funkcji, należy wywołać usunąć obiektu do niszczenia, po wykonaniu tych czynności z nim.

# include lt;afxwin.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd, CButton, CComboBox, CEdit, CListBox, CScrollBar, CDialog

Index