CStatic::SetBitmap

HBITMAP SetBitmap (HBITMAP hBitmap );

Wartość zwracany

Uchwyt bitmapy poprzednio skojarzone z formantem statyczne lub NULL , jeśli nie bitmapy został skojarzony formant statyczne.

Parametry

hBitmap

Uchwyt bitmapy wyciągnąć w formancie statyczne.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby skojarzyć nowej bitmapy z kontroli statyczne.

Mapa bitowa będą automatycznie pobierane w statycznych kontroli. Domyślnie będą pobierane w lewym górnym rogu i rozmiaru statyczne kontroli rozmiar bitmapy.

Można użyć różnych okien i stylów formantu statyczne, włącznie z następującymi:

Omówie&nie CStatic |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatic::GetBitmap, STM_SETIMAGE, bitmap

Index