CStatic::Create

BOOL Tworzenie ( LPCTSTR lpszText, DWORD dwStyle, St&ała RECTamp; Rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID = 0xFFFF );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpszText

Określa tekst, aby umieścić w formancie. Jeżeli wartość NULL, tekst nie będzie widoczny.

dwStyle

Określa styl ok&na kontroli statyczne. Zastosuj dowolną kombinację stylów formantu statycznych do control.nbsp;

rect

Określa położenie i rozmiar formantu statyczne. Może to być struktury RECT lub obiekt CRect.

pParentWnd

Określa okno nadrzędne CStatic , zazwyczaj obiektu CDialog . Nie może być ZEROWY.

nID

Określa identyfikator formantu formant statyczne.

Uwagi

Konstruowania obiektu CStatic w dwóch etapach. Najpierw Wywołaj konstruktora CStatic, następnie wywołać Tworzenie, który tworzy statycznych sterowania systemu Windows i dołącza go do obiektu CStatic.

Stosuje się następujące style okien do formantu statyczne:

Jeśli zamierzasz wyświetlać bitmapy, kursor, ikona lub metapliku w formancie statyczne, musisz zastosować jeden z następujących stylów:

Kursory, bitmapy lub ikony może również chcesz użyć następujący styl:

Omówie&nie CStatic |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CStatic::CStatic

Index