CSplitterWnd::IdFromRowCol

int IdFromRowCol ( int wiersza, int col );

Wartość zwracany

Identyfikator okno podrzędne dla okienka.

Parametry

wiersz

Określa wiersz okna podziału.

przełęcz

Określa kolumnę okno podziału.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie dziecka okno identyfikator okienka na określonego wiersza i kolumny. Ta funkcja Państwa jest używany do tworzenia nonviews jako okienek i może być wywoływana przed istnieje okienko.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::GetPane, CSplitterWnd::IsChildPane

Index