CSplitterWnd::CreateView

wirtualne BOOL CreateView ( int wiersza, int col, CRuntimeClass * pViewClass, rozmiar sizeInit, CCreateContext * pContext );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

wiersz

Określa wiersz okna podziału, w której chcesz umieścić nowy widok.

przełęcz

Określa kolumny okna podziału, w której chcesz umieścić nowy widok.

pViewClass

Określa CRuntimeClass nowego widoku.

sizeInit

Określa początkowy rozmiar nowego widoku.

pContext

Wskaźnik w kontekście tworzenia użytego do utworzenia widoku (zazwyczaj pContext przekazany do ramki macierzystej zastąpiona CFrameWnd::OnCreateClient Członkowskie funkcji w którym tworzony jest okno podziału).

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby utworzyć okienka okna rozdzielacza statycznego. Wszystkie okienka okna rozdzielacza statycznego musi zostać utworzony przed ramach wyświetla rozdzielacza.

Ramach wymaga również tę funkcję Państwa do tworzenia nowych okienek, gdy użytkownik okna dynamiczne podziału dzieli okienka, wiersza lub kolumny.

Omówienie CSplitterWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSplitterWnd::Create

Index