CSpinButtonCtrl::Create

BOOL Tworzenie ( DWORD dwStyle, St&ała RECTamp; Rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli inicjalizacja została pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

dwStyle

Określa styl formantu przycisku pokrętła. Zastosuj dowolną kombinację stylów formantu przycisku pokrętła do kontroli.

rect

Określa rozmiar i położenie formantu przycisku pokrętła. Może to być albo obiekt CRect lub struktury RECT

pParentWnd

Wskaźnik okno nadrzędne formantu przycisku pokrętła, zazwyczaj CDialog. Nie wolno NULL.

nID

Określa identyfikator formantu przycisku pokrętła.

Uwagi

Podczas konstruowania obiektu CSpinButtonCtrl w dwóch etapach. Najpierw Wywołaj konstruktora, następnie wywołać Tworzenie, który tworzy formantu przycisku pokrętła i dołącza go do obiektu CSpinButtonCtrl.

Następujące style są specyficzne wirowania przycisk formantów:

Omówienie CSpinButtonCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSpinButtonCtrl::CSpinButtonCtrl

Index