CSliderCtrl::GetToolTips

(CToolTipCtrl * GetToolTips) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CToolTipCtrl , lub NULL jeżeli etykietki nie są używane. Jeśli suwak nie używa stylu TBS_TOOLTIPS , wartość zwracana jest wartość NULL.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TBM_GETTOOLTIPS, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Należy zauważyć, że ta funkcja Członkowskich zwraca obiekt CToolTipCtrl zamiast dojścia do formantu.

Opis style formant suwaka, zobacz Stylów formantu pasek śledzenia w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::SetToolTips

Index