CSliderCtrl::Create

BOOL Tworzenie ( DWORD dwStyle, St&ała RECTamp; Rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli inicjalizacja została pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

dwStyle

Określa styl formant suwaka. Zastosuj dowolną kombinację stylów formantu suwak do kontroli.

rect

Określa rozmiar i położenie formant suwaka. Może to być albo obiekt CRect lub struktury RECT.

pParentWnd

Określa formant suwaka okno nadrzędne, zazwyczaj CDialog. Nie może być ZEROWY.

nID

Określa identyfikator kontrolki suwaka.

Uwagi

Można skonstruować CSliderCtrl w dwóch etapach. Najpierw Wywołaj konstruktora, następnie wywołać Tworzenie, który tworzy formant suwaka i dołącza go do obiektu CSliderCtrl.

Suwaki może mieć albo pionową lub poziomą orientację. Mogą one mieć znaczników po obu stronach, zarówno boki lub żaden. Mogą one również używane do określenia zakresu kolejnych wartości. Właściwości te są kontrolowane za pomocą suwaka stylów, które można określić podczas tworzenia suwak:

Omówie&nie CSliderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSliderCtrl::CSliderCtrl

Index