CSize

Klasa CSize jest podobne do okna rozmiar struktury, która implementuje względem współrzędnych lub stanowisko.

Uwaga Ta klasa pochodzi od struktury rozmiar . Oznacza to, że CSize można przekazać w parametrze wywołania funkcji dla rozmiaru oraz że członkowie dane struktury wielkości są dostępne dane członków CSize.

Członkowie cx i cy rozmiar (i CSize) są publiczne. Ponadto CSize implementuje funkcje składowe do manipulowania strukturą rozmiar.

# include lt;afxwin.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Próbki  MFC próbki MDI

Zobacz też CRect, CPoint

Index