CSingleLock

CSingleLock nie klasy podstawowej.

Obiekt klasy CSingleLock reprezentuje mechanizmu kontroli dostępu używane w kontrolowania dostępu do zasobów w programie wielowątkowym. W celu synchronizacji należy użyć klasy CSemaphore, CMutex, CCriticalSectioni CEvent, należy utworzyć CSingleLock lub CMultiLock obiekt, aby poczekać i zwolnić obiektu synchronizacji. CSingleLock należy użyć, gdy konieczne jest oczekiwanie na jeden obiekt w czasie. Użyj CMultiLock , gdy istnieje wiele obiektów, które można użyć w określonym czasie.

Aby użyć obiektu CSingleLock , wywołanie jego konstruktora wewnątrz funkcji członek klasy zasobów kontrolowanych. Następnie wywołać funkcję Państwa IsLocked , aby określić, czy zasób jest dostępny. Jeśli tak, należy kontynuować pozostałą część funkcji składowej. Jeśli zasób jest niedostępny, należy poczekać na określony czas dla zasobu wydany lub zwraca błąd. Po zakończeniu wykorzystanie zasobów albo wywołania funkcji Unlock , jeśli obiekt CSingleLock jest do ponownego wykorzystania, albo Zezwalaj na obiekcie CSingleLock do zniszczenia.

CSingleLock obiekty wymagają obecności obiektu pochodzące z CSyncObject. Jest to zazwyczaj element członkowski danych klasy zasobów kontrolowanych. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu użycia CSingleLock obiektów, zobacz artykuł Multithreading: używania klas synchronizacji w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxmt.h>

Członkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Zobacz też CMultiLock

Index