CSingleLock::Unlock

BOOL odblokować);

BOOL Unlock (LONG lCount, LPLONG lPrevCount = NULL);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lCount

Liczba dostępów do wydania. Musi być większa niż 0. Jeśli określona kwota mogłoby spowodować obiektu licznika przekracza jego maksymalnej, nie zmieni się hrabia i funkcja zwraca wartość FALSE.

lPrevCount

Punkty do zmiennej do otrzymania poprzedniego liczba obiektów synchronizacji. Jeśli wartość NULL, poprzedniego licznik nie jest zwracane.

Uwagi

Zwalnia obiektu synchronizacji własnością CSingleLock. Ta funkcja zostaje wywołana przez CSingleLockdestruktor.

Jeśli musisz zwolnić więcej niż jednego dostępu Licznik semafora, drugi formularz Unlock i określić liczbę dostępów do wydania.

Omówienie CSingleLock |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index