CSingleDocTemplate

Klasa CSingleDocTemplate definiuje szablon dokumentu, która implementuje interfejs jednolitego dokumentu (SDI). Aplikacja SDI używa okna głównego ramki do wyświetlania dokumentu; tylko jeden dokument może być otwarty w czasie.

Szablon dokumentu określa relacje między trzy typy klas:

Aplikacja SDI zazwyczaj obsługuje jeden typ dokumentu, więc posiada tylko jeden obiekt CSingleDocTemplate . Tylko jeden dokument może być otwarty w czasie.

Nie musisz wywołać każdy członek funkcji CSingleDocTemplate z wyjątkiem konstruktora. Ramach obsługuje CSingleDocTemplate obiektów wewnętrznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CSingleDocTemplate, zobacz Szablony dokumentów i procesu tworzenia widoku i dokumentu w Visual C++ Programmer's Guide.

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC DOCKTOOL

Zobacz też CDocTemplate, CDocument, CFrameWnd, CMultiDocTemplate, CView, CWinApp

Index