CScrollBar

Klasa CScrollBar oferuje funkcjonalność formancie pasek przewijania systemu Windows.

Tworzenie formantu pasek przewijania w dwóch etapach. Najpierw Wywołaj konstruktora CScrollBar do konstruowania obiektu CScrollBar , a następnie wywołaj funkcję Państwa Utwórz utworzyć formant pasek przewijania systemu Windows i dołączyć go do obiektu CScrollBar.

Po utworzeniu obiektu CScrollBar w oknie dialogowym (za pośrednictwem okna dialogowego zasobu), CScrollBar automatycznie jest niszczony, kiedy użytkownik zamyka okno dialogowe.

Po utworzeniu obiektu CScrollBar w oknie również trzeba go zniszczyć.

Po utworzeniu obiektu CScrollBar na stosie, został zniszczony automatycznie. Jeśli tworzony jest obiekt CScrollBar na stercie za pomocą nowej funkcji, należy wywołać usunąć obiektu do niszczenia, gdy użytkownik zamyka pasek przewijania systemu Windows.

Jeśli można przydzielić wszelkich pamięci w obiekcie CScrollBar , zastępują destruktor CScrollBar do dysponowania przydziałów.

Aby uzyskać pokrewne informacje, przy użyciu CScrollBar, zobacz Tematy kontroli w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxwin.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd, CButton, CComboBox, CEdit, CListBox, CStatic, CDialog

Index