CRichEditView::GetContextMenu

wirtualnej HMENU GetContextMenu (WORD seltyp, LPOLEOBJECT lpoleobj, CHARRANGE * lpchrg );

Wartość zwracany

Dojście do menu kontekstowego.

Parametry

seltyp

Typ zaznaczenia. Wartości typu zaznaczenia są opisane w sekcji uwagi.

lpoleobj

Wskaźnik do struktury obiekt określająca pierwszy zaznaczony obiekt OLE, jeśli zaznaczenie zawiera jeden lub więcej elementów OLE. Jeśli zaznaczenie nie zawiera żadnych elementów, lpoleobj ma wartość NULL. Struktura obiekt posiada wskaźnik do obiektu OLE v tabeli.

lpchrg

Wskaźnik do CHARRANGE struktury zawierającej bieżącego zaznaczenia.

Uwagi

Ramach wywołuje funkcję tę jako część przetwarzania IRichEditOleCallback::GetContextMenu. Ta funkcja jest typową część prawym przyciskiem myszy wciśnięty przetwarzania.

Typ zaznaczenia może być dowolną kombinacją następujących flag:

Domyślna implementacja zwraca wartość NULL. To jest zaawansowanym wykonać.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IRichEditOleCallback::GetContextMenu i CHARRANGE w dokumentacji systemu Win32.

Więcej informacji na temat typu obiekt zobacz artykuł OLE, struktury danych i struktury podziału w OLE Knowledge Base.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetSelectionType

Index