CRichEditView::FindText

BOOL FindText (LPCTSTR lpszFind, BOOL bCase = TRUE, BOOL apletu bPodgląd programu Word = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli znajduje się tekst lpszFind ; inny sposób 0.

Parametry

lpszFind

Zawiera ciąg do wyszukania.

bCase

Wskazuje, czy wyszukiwanie jest rozróżniana wielkość liter.

apletu bPodgląd programu Word

Wskazuje, jeśli wyszukiwanie powinny odpowiadać tylko całe wyrazy nie części słów.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby znaleźć określony tekst i ustawić ją do bieżącego zaznaczenia. Ta funkcja powoduje wyświetlenie kursora oczekiwania podczas operacji znajdowania.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::FindText, CRichEditCtrl::SetSel, CRichEditView::FindTextSimple, CWaitCursor

Index