CRichEditView::DoPaste

void DoPaste (COleDataObjectamp;dataobjCLIPFORM&ATcfHMETAFILEPICThMetaPict );

Parametry

dataobj

COleDataObject zawierający dane do wklejania.

cf

Żądany format schowka.

hMetaPict

Metaplik, który reprezentuje element, który ma być wklejony.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wkleić element OLE w dataobj do tego dokumentu edycji wzbogaconej/widoku. Ramach wymaga tej funkcji jako część wykonania domyślny QueryAcceptData.

Ta funkcja określa typ Wklej w oparciu o wyniki programu obsługi Wklej specjalnie. Jeżeli cf wynosi 0, nowy element używa bieżącego reprezentacji ikoniczna. Jeśli cf jest różna od zera, a hMetaPict nie ma wartości NULL, nowy element używa hMetaPict dla swojego przedstawicielstwa.

Omówie&nie CRichEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::Paste, CRichEditView::IsRichEditFormat, CRichEditView::InsertItem

Index