CRichEditCtrl::SetReadOnly

BOOL SetReadOnly (BOOL bReadOnly = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inaczej, 0.

Parametry

bReadOnly

Wskazuje, jeśli ten obiekt CRichEditCtrl powinny być odczytywane tylko.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby zmienić opcję ECO_READONLY dla tego obiektu CRichEditCtrl . Aby uzyskać krótki opis tej opcji zobacz SetOptions. Można użyć tej funkcji, aby ustawić wszystkie opcje dla tego obiektu CRichEditCtrl.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETREADONLY w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::Create, CRichEditCtrl::SetOptions

Index