CRichEditCtrl::SetBackgroundColor

COLORREF SetBackgroundColor (BOOL bSysColor, COLORREF cr );

Wartość zwracany

Poprzedni kolor tła dla tego obiektu CRichEditCtrl.

Parametry

bSysColor

Wskazuje, jeśli kolor tła powinna być ustawiona na wartość systemu. Jeśli jest to wartość TRUE, cr zostanie zignorowany.

cr

Kolor tła żądana. Używany tylko wtedy, gdy bSysColor jest Fałsz.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić kolor tła dla tego obiektu CRichEditCtrl . Kolor tła można ustawić na wartość systemu lub do określonego COLORREF wartości.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_SETBKGNDCOLOR wiadomości i COLORREF struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::SetBkColor

Index