CRichEditCtrl::RequestResize

void RequestResize);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wymusić tego obiektu CRichEditCtrl , aby wysyłać komunikaty powiadamiające EN_REQUESTRESIZE do jej okno nadrzędne. Ta funkcja jest użyteczna podczas CWnd::OnSize przetwarzania dla obiektu CRichEditCtrl bottomless.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_REQUESTRESIZE wiadomości oraz Bottomless Rich Edit formanty artykułu w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::OnSize, CRichEditCtrl::Create

Index