CRichEditCtrl::LineLength

int LineLength (int nLine = -1) stała;

Wartość zwracany

Gdy LineLength nazywa się w formancie edycji wielu linii, wartość zwracany jest długość (w bajtach) linii określonej przez nLine. Wywołanie LineLength w formancie edycyjnym jednowierszowy wartość zwracany jest długość (w bajtach) tekstu w formancie edycji.

Parametry

nLine

Określa indeks znaku znaku w wierszu, którego długość ma zostać pobrana. Jeśli ten parametr jest –1, zwracana jest długość bieżącego wiersza (wiersz, który zawiera daszek), nie włączając długość każdej zaznaczonego tekstu w wierszu. Po LineLength nazywa się w formancie edycyjnym jednowierszowy, ten parametr jest ignorowany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania długość linii w formancie edycji wzbogaconej.

Funkcja Państwa LineIndex do pobrania indeks znaku liczby danej linii w ramach tego obiektu CRichEditCtrl.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_LINELENGTH w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::LineIndex

Index