CRichEditCtrl::LineIndex

int LineIndex (int nLine = -1) stała;

Wartość zwracany

Indeks znaku wiersza określonego w nLine lub –1, jeżeli określony numer jest większa, a następnie liczbę wierszy w formancie edycji.

Parametry

nLine

Zawiera wartość indeksu dla żądanego linii tekstu formantu edycyjnego lub zawiera –1. Jeśli nLine jest –1, określa bieżący wiersz, oznacza to, że wiersz zawierający daszek.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania indeks znaku linii w ramach tego obiektu CRichEditCtrl . Indeks znaku jest liczbę znaków od początku formant edycji wzbogaconej do określonego wiersza.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_LINEINDEX w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::LineFromChar, CRichEditCtrl::GetLineCount

Index