CRichEditCtrl::GetLine

int GetLine (int nIndex, LPTSTR lpszBuffer ) stała;

int GetLine (int nIndex, LPTSTR lpszBuffer, int nMaxLength ) stała;

Wartość zwracany

Liczba znaków skopiowane do lpszBuffer.

Parametry

nIndex

Indeksu wiersza do pobrania.

lpszBuffer

Punkty do buforu do otrzymania tekstu. Pierwszy wyraz bufor należy określić maksymalną liczbę bajtów, które mogą być kopiowane do buforu.

nMaxLength

Maksymalna liczba znaków, które mogą być kopiowane do lpszBuffer. Drugi formularz GetLine umieszcza tę wartość w pierwszym słowem buforu określony przez lpszBuffer.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać wiersz tekstu z tego obiektu CRichEditCtrl . Skopiowany wiersz nie zawiera kończącego znaku null.

Uwaga   Ponieważ pierwszy wyraz bufor przechowuje liczbę znaków, które mają zostać skopiowane, upewnij się, że Twój bufor jest co najmniej 4 bajty.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETLINE w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::LineLength

Index