CRichEditCtrl::DisplayBand

BOOL DisplayBand (LPRECT pDisplayRect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli wyświetlanie tekstu sformatowanego powiedzie, w przeciwnym razie 0.

Parametry

pDisplayRect

Wskaźnik do obiektu RECT lub CRect , określanie obszaru urządzenia do wyświetlania tekstu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić część zawartości formant edycji wzbogaconej (tekst i elementy OLE), jak wcześniej formatowany przez FormatRange. Tekst i elementy OLE są przycinane do obszaru określonego przez wskaźnik pDisplayRect.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_DISPLAYBAND w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::FormatRange

Index