CRichEditCntrItem::SyncToRichEditObject

void SyncToRichEditObject (REOBJECT&Reo );

Parametry

reo

Odniesienie do REOBJECT strukturę, która opisuje element OLE.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do synchronizacji aspekt urządzenia, DVASPECT, ze niniejszego CRichEditCntrltem do określonej przez reo.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz DVASPECT w dokumentacji OLE.

Omówienie CRichEditCntrItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index