CRgn::CreateRectRgnIndirect

BOOL CreateRectRgnIndirect ( LPCRECT lpRect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli operacja powiodła się; inny sposób 0.

Parametry

lpRect

Punkty do struktury RECT lub obiekt CRect , który zawiera logicznej współrzędne lewym górnym i dolnym narożniki regionu. Struktura RECT ma następującą postać:

eleme&nt TypeDef struct tagRECT {}
 nbsp; int lewej;
   int góry;
   int prawa;
   int dołu;
} RECT

Uwagi

Tworzy prostokątny obszar, który jest przechowywany w obiekcie CRgn.

Rozmiar regionu jest ograniczona do 32 767 przez 32 767 logiczne jednostki lub 64 K pamięci, którakolwiek z dat jest mniejszy.

Gdy kopiowanie zostanie zakończone, za pomocą regionu utworzonych przez CreateRectRgnIndirect, aplikacji należy użyć funkcji członek CGDIObject::DeleteObject usunąć region.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRgn::CreateRectRgn, CRgn::CreateRoundRectRgn, :: CreateRectRgnIndirect

Index