CRgn::CreateFromData

BOOL CreateFromData ( const XFORM * lpXForm, int nCount, const RGNDATA * pRgnData );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpXForm

Punkty struktury danych XFORM , który definiuje przekształcenia należy przeprowadzić na region. Jeżeli wskaźnik jest NULL, transformacja tożsamości jest używany.

nCount

Określa liczbę bajtów wskazywanego przez pRgnData.

pRgnData

Punkty struktury danych RGNDATA , zawierającego dane regionu.

Uwagi

Tworzy regionu z danego regionu i transformacji danych. Aplikacja może pobrać dane dla regionu przez wywołanie funkcji CRgn::GetRegionData.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRgn::GetRegionData, :: ExtCreateRegion

Index