CRgn::CreateEllipticRgnIndirect

BOOL CreateEllipticRgnIndirect ( LPCRECT lpRect );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli operacja powiodła się; inny sposób 0.

Parametry

lpRect

Punkty struktury RECT lub obiekt CRect , który zawiera współrzędne logiczne lewym górnym i dolnym narożników prostokąta obwiedni elipsy.

Uwagi

Tworzy obszar eliptyczne. Region jest zdefiniowane przez strukturę lub obiekt wskazywanego przez lpRect i jest przechowywany w obiekcie CRgn.

Rozmiar regionu jest ograniczona do 32 767 przez 32 767 logiczne jednostki lub 64 K pamięci, którakolwiek z dat jest mniejszy.

Po zakończeniu, za pomocą regionu utworzonych za pomocą funkcji CreateEllipticRgnIndirect , aplikacja powinna Wybierz region tego kontekstu urządzenia i użyć funkcji DeleteObject go usunąć.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRgn::CreateEllipticRgn, :: CreateEllipticRgnIndirect

Index