CRectTracker

CRectTracker nie klasy podstawowej.

Klasa CRectTracker umożliwia elementu wyświetlany, przenoszone i rozmiaru w różnych modę. Chociaż klasa CRectTracker zaprojektowano, aby zezwolić użytkownikowi na interakcję z OLE elementów za pomocą interfejsu graficznego, jego stosowanie nie jest ograniczony do aplikacje korzystające z OLE. Może być stosowany gdziekolwiek wymagane jest interfejs użytkownika.

Granice CRectTracker może być stałe lub linie kropkowane. Element może być podane kreskowane obramowanie lub wraz z kreskowanym wzorzec do wskazania różnych stanów elementu. Można umieścić osiem uchwytów zmiany rozmiaru na zewnątrz lub wewnątrz obramowania elementu. (Aby uzyskać objaśnienia uchwytów zmiany rozmiaru, zobacz GetHandleMask). Wreszcie, CRectTracker pozwala na zmianę orientacji elementu podczas zmiany rozmiaru.

CRectTracker, konstruowania obiektu CRectTracker i określić, które wyświetlają stany są inicjowane. Następnie można tym interfejsie aby nadać użytkownikowi wizualne na bieżący stan elementu OLE skojarzone z obiektem CRectTracker.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CRectTracker, zobacz artykuł Trackers w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxext.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Próbki  MFC przykładowe śledzenie | Próbki MFC DRAWCLI

Zobacz też COleResizeBar, CRect, CRectTracker::GetHandleMask

Index