CRectTracker::TrackRubberBand

BOOL TrackRubberBand ( CWnd * pWnd, CPoint pkt, BOOL bAllowInvert = TRUE );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli mysz została przeniesiona i prostokąta nie jest pusta; inny sposób 0.

Parametry

pWnd

Obiekt window, który zawiera prostokąt.

punkt

Urządzenie współrzędne bieżącego położenia myszy względem obszaru klienckiego.

bAllowInvert

Jeśli TRUE, prostokąta może być zmieniany wzdłuż osi x lub y; inny sposób Fałsz.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zaznaczenia rubber band. Zazwyczaj jest wywoływana z wewnątrz funkcji aplikacji, która obsługuje wiadomości WM_LBUTTONDOWN (zazwyczaj OnLButtonDown).

Ta funkcja będzie przechwytywać myszą, aż użytkownik zwalnia lewy przycisk myszy, naciska klawisz ESC lub naciśnie przycisk prawym przyciskiem myszy. Jako użytkownik przesuwa kursor myszy, opinie są aktualizowane przez wywołanie DrawTrackerRect i OnChangedRect.

Śledzenie odbywa się poprzez wybór typu zespołu kauczuku dojścia prawego dolnego. Jeżeli dozwolone jest odwrócony, Prostokąt mogą być określane przez przeciąganie w górę i po lewej stronie lub w dół i w prawo.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRectTracker::DrawTrackerRect, CRectTracker::OnChangedRect, CRectTracker::CRectTracker

Index