CRect::UnionRect

BOOL UnionRect ( LPCRECT lpRect1, LPCRECT lpRect2 );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli Unia nie jest pusta; 0, jeżeli Unia jest pusty.

Parametry

lpRect1

Punkty RECT lub CRect , który zawiera prostokąta źródłowego.

lpRect2

Punkty RECT lub CRect , który zawiera prostokąta źródłowego.

Uwagi

Czy wymiary CRect czyni równa Unii prostokąty dwa źródła. Unia jest najmniejszego prostokąta, zawierający zarówno prostokąty źródła.

Windows pomija wymiary pusty prostokąt; oznacza to, że prostokąt, który nie wysokość lub ma szerokość nie.

Uwaganbsp;  Zarówno prostokątów muszą zostać znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąty przed wywołaniem funkcji.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::operator | =, CRect::operator |, CRect::IntersectRect, CRect::SubtractRect, CRect::&NormalizeRect, :: UnionRect

Index