CRect::PtInRect

BOOL PtInRect ( pkt pkt ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli punkt leży w CRect; inny sposób 0.

Parametry

punkt

Zawiera punkt konstrukcji lub obiekt CPoint.

Uwagi

Określa, czy określony punkt leży w CRect. Punkt znajduje się w CRect , jeśli leży po stronie lewej lub górnej lub mieści się wszystkich czterech stron. Punkt po prawej lub dolnej stronie jest poza CRect.

Uwaganbsp;  Prostokąta musi być znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąta przed wywołaniem funkcji.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::&NormalizeRect, :: PtInRect

Index