CRect::oper&ator i;

CRect podmiot gospodarczy amp; ( Stała RECT & rect2 ) const;

Wartość zwracany

CRect , który jest punktem przecięcia CRect i rect2.

Parametry

rect2

Zawiera RECT lub CRect.

Uwagi

Zwraca CRect , który jest punktem przecięcia CRect i rect2. Punkt przecięcia jest największym prostokąt, który jest zawarty w obu prostokąty.

Uwaganbsp;  Zarówno prostokątów muszą zostać znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąty przed wywołaniem funkcji.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::IntersectRect, CRect::operator & =, CRect::operator |, CRect::NormalizeRect

Index