CRect::IsRectEmpty

BOOL IsRectEmpty ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli CRect jest pusta; 0, jeśli CRect nie jest pusty.

Uwagi

Określa, czy CRect jest pusta. Prostokąt jest pusta, jeśli szerokość lub wysokość są 0 lub ujemny. Różni się od IsRectNull, która określa, czy wszystkie współrzędne prostokąta są zera.

Uwaganbsp;  Prostokąta musi być znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąta przed wywołaniem funkcji.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::IsRect&Null, CRect::SetRectEmpty, CRect::NormalizeRect, :: IsRectEmpty

Index