CRect::IntersectRect

BOOL IntersectRect ( LPCRECT lpRect1, LPCRECT lpRect2 );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli punkt przecięcia nie jest pusta; 0, jeżeli punkt przecięcia jest pusty.

Parametry

lpRect1

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect , zawierający prostokąta źródłowego.

lpRect2

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect , zawierający prostokąta źródłowego.

Uwagi

Dzięki CRect równa przecięcia dwóch prostokątów istniejących. Punkt przecięcia jest największym prostokąta zawartego w obu prostokąty istniejące.

Uwaganbsp;  Zarówno prostokątów muszą zostać znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąty przed wywołaniem funkcji.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::operator & =, CRect::operator &, CRect::UnionRect, CRect::SubtractRect, CRect::NormalizeRect, :: IntersectRect

Index