CRect::Height

int Wysokość ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wysokość CRect.

Uwagi

Oblicza wysokość CRect przez odjęcie najwyższą wartość z wartością u dołu. Otrzymana wartość może być ujemna.

Uwaganbsp;  Prostokąta musi być znormalizowane lub tej funkcji może się nie powieść. Wywołanie &NormalizeRect do znormalizowania prostokąta przed wywołaniem funkcji.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::Width, CRect::Size, CRect::CenterPoint, CRect::IsRectEmpty, CRect::IsRect&Null, CRect::NormalizeRect

Index