CRect::CRect

CRect( );

CRect( int l, int t, int r, int b );

CRect ( St&ała RECTamp; srcRect );

CRect ( LPCRECT lpSrcRect );

CRect ( pkt pkt, rozmiar rozmiar );

CRect (pkt topLeft, punkt bottomRight );

Parametry

l

Określa położenie lewego CRect.

t

Określa góry CRect.

r

Określa położenie prawego CRect.

b

Określa dolnej części CRect.

srcRect

Odnosi się do struktury RECT ze współrzędnymi dla CRect.

lpSrcRect

Punkty struktury RECT ze współrzędnymi CRect.

punkt

Określa punkt pochodzenia prostokąta skonstruowano. Odnosi się do lewego górnego rogu.

rozmiar

Określa przemieszczenia od lewego górnego rogu do dolnego prawego rogu prostokąta skonstruowano.

topLeft

Określa położenie lewego górnego CRect.

bottomRight

Określa położenie dolnego prawego CRect.

Uwagi

Tworzy obiekt CRect . Jeśli żadne argumenty podane są, po lewej, góry, po praweji dolnej członków nie są inicjalizowane.

CRect(nbsp;stała RECT & ) i CRect( LPCRECT ) konstruktory przeprowadzić CopyRect. Innych konstruktorów inicjowanie zmiennych obiektu bezpośrednio.

Omówie&nie CRect |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRect::SetRect, CRect::CopyRect, CRect::operator =, CRect::SetRectEmpty

Index